15.04.2021

Te saate selle Privaatsusteatise, sest te külastate veebilehte või kasutate mobiilirakendust (“Teenus”) ühelt Novartis’e grupi ettevõtetest. Selle tulemusel töötleb see ettevõte teie kohta teavet, mis koosneb “isikuandmetest”, ning Novartis peab teie isikuandmete kaitset ja teie privaatsust väga oluliseks.

SIA NOVARTIS BALTICS EESTI FILIAAL, mille registreeritud asukoht on Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti (edaspidi nimetatud “Novartis”) vastutab teie isikuandmete töötlemise eest, otsustades, miks ja kuidas neid andmeid töödelda, toimides “kontrollijana”. Selles Privaatsusteatises viitavad “meie” või “meid” Novartis’ele.

See Privaatsusteatis on jagatud kahte ossa.

I osa sisaldab praktilist teavet spetsiifiliste isikuandmete kohta, mida me töötleme, kui te kasutate meie Teenust, samuti selle kohta, milleks ja kuidas me neid andmeid töötleme.

II osa sisaldab palju üldisemat teavet standardsete tehniliste ja andmete ülekandega seotud isikuandmete kohta, mida me töötleme meie veebilehtede külastajate ja meie mobiilirakenduste kasutajate kohta, teie isikuandmete kasutamise seaduslike aluste kohta, samuti teie õiguste kohta seoses kõigi teie kohta kogutud andmetega.

Me soovitame teil lugeda seda Privaatsusteatist tähelepanelikult ning kui teil on mis tahes täiendavaid küsimusi teie isikuandmete töötlemisega seoses, palume võtta ühendust aadressil [email protected].

I osa – Põhiteave

See veebileht/Teenus on mõeldud tervishoiutöötajatele ja me kogume isikuandmeid. Kui te külastate meie veebilehte või kasutate meie Teenust, mis on loodud õppe- ja turunduse eesmärkidel, eeskätt eesmärgiga suurendada teadlikkust ettevõtte ravialade ja toodete kohta, töötleb Novartis teie isikuandmeid.

Individuaalselt kogutavad isikuandmed

Sel eesmärgil kogume me teie kohta järgmiseid individuaalseid isikuandmeid:

 1. ees- ja perekonnanimi
 2. e-posti aadress
 3. riik
 4. professionaalne roll, ja/või huvivaldkond, erialane kogemus

See veebileht kasutab ka küpsiseid ja allpool kirjeldatud analüüsi.

Konkreetsed eesmärgid, milleks me teie isikuandmeid kogume

Kogutavat teavet kasutame me järgmistel konkreetsetel eesmärkidel:

 1. et luua teile isiklik konto Veebilehele, kasutame me teie e-posti aadressi, mida jagasite meiega registreerimise etapis;
 2. et tuua teieni õppe- ja turundusealast teavet ravialade ja Novartis’e grupi ravimpreparaatide kohta;
 3. et saata teie poolt antud e-posti aadressile õppe- ja turundusealast teavet ravialade ja Novartis’e grupi ravimpreparaatide kohta, vastavalt teie eraldi antud nõusolekule;
 4. et tuua teieni informatsiooni meie mobiilirakenduste, programmide, teenuste, teie kontode ja muude teile mõeldud teadete kohta.

Palun pange tähele, et me võime kogutud andmeid kasutada ka mitmel muul standardsel eesmärgil (nt mõõtmaks meie veebilehe ja mobiilirakenduse kasutust), nagu on määratud allpool II osas ja üldistes Privaatsusteatistes Tervishoiutöötajatele: https://www.novartis.com/ee-et/isikuandmete-tootlemine

Konkreetsed kolmandad osapooled, kellega me jagame teie isikuandmeid

Me ei müü, jaga ega kanna muul viisil kolmandatele osapooltele üle teie isikuandmeid, välja arvatud need, mis on toodud selles Privaatsusteatises Tervishoiutöötajatele ja aadressil https://www.novartis.com/ee-et/isikuandmete-tootlemine

Palun pange tähele, et me peame võib-olla jagama teie andmeid mitmete teiste adressaatidega (nt teise Novartis’e Grupi üksusega, kui üksus, mis kogub andmeid ei ole sama, mis seda kasutab), kuid teeme seda alati rangetel tingimustel, nagu on täiendavalt selgitatud II osas.

Säilitamise kestus

Me säilitame ülalmainitud isikuandmeid ja II osas loetletud isikuandmeid ainult Teenuse kestuse ajaks või kuni te kustutate oma konto veebilehel.

Määratud kontakt

Juhul kui teil on mis tahes küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega ülal toodud kontekstis, võtke palun ühendust [email protected].

II osa – üldine teave

Selle Privaatsusteatise teine osa sätestab detailsemalt, millises kontekstis me teie isikuandmeid töötleme ja selgitab teile sellega seonduvalt teie õigusi ning meie kohustusi.

1. Mille alusel me teie isikuandmeid kasutame?

Me ei töötle teie isikuandmeid, kui meil ei ole selleks seaduses ettenähtud nõuetekohast põhjendust. Seetõttu töötleme me teie isikuandmeid ainult siis:

 • kui me oleme teilt eelnevalt saanud nõusoleku
 • kui andmete töötlemine on vajalik, et teostada meie lepingulisi kohustusi teie ees või et viia läbi lepingueelseid toiminguid teie palvel;
 • kui andmete töötlemine on vajalik, et täita meie seadusandlusest tulenevaid või regulatiivseid kohustusi; või
 • kui andmete töötlemine on vajalik meie legitiimsetest huvidest lähtuvalt ega mõjuta põhjendamatult teie huve ega põhiõigusi ja -vabadusi.

Palun pange tähele, et kui me töötleme teie isikuandmeid viimati mainitud alusel, püüame me alati säilitada tasakaalu meie legitiimsete huvide ja teie privaatsuse vahel. Näideteks sellistest „legitiimsetest huvidest“ on andmete töötlemise toimingud, mis on teostatud:

 • kontrollimaks ligipääsu sisule
 • pakkumaks meie tooteid ja teenuseid meie klientidele;
 • hoidmaks ära pettusi või kuritegelikku tegevust, meie teenuste ja toodete ning samuti meie IT-süsteemide, arhitektuuri ja võrkude turvalisuse väärkasutamist;
 • müümaks mis tahes osa meie ettevõttest või selle varadest või võimaldamaks kogu meie ettevõtte või selle osa või selle varade omandamist kolmanda osapoole poolt; ja
 • täitmaks meie korporatiivse ja sotsiaalse vastutuse eesmärke.

2. Kellel on ligipääs teie isikuandmetele ja kellele need üle antakse?

Me ei müü, jaga ega kanna muul viisil kolmandale osapoolele üle teie isikuandmeid, välja arvatud need, mis on nimetatud selles Privaatsusteatises.

Meie tegevuste käigus ja samadel eesmärkidel, mis on nimetatud selles Privaatsusteatises, võidakse saada ligipääs teie isikuandmetele või võidakse neid üle kanda kolmandatele osapooltele, kes on tuvastatud selle Privaatsusteatise I osas ja järgmistele teabe saajate kategooriatele vastavalt teadmisvajadusele, et saavutada sellised eesmärgid:

 • meie töötajad (sh Novartis’e grupi töötajad, osakonnad või teised grupi ettevõtted);
 • meie muud tarnijad ja teenusepakkujad, kes pakuvad meile tooteid ja teenuseid;
 • meie IT-süsteemide pakkujad, pilveteenuse pakkujad, andmebaaside pakkujad ja konsultandid;
 • meie äripartnerid, kes pakuvad tooteid või teenuseid ühiselt koos meiega;
 • mis tahes kolmas osapool, kellele me määrame või anname uue lepinguga üle mõne meie õigustest või kohustustest;
 • meie nõuandjad ja meist sõltumatud advokaadid mis tahes meie ettevõtte osa või selle varade osa müügi või üleandmise kontekstis

Ülalmainitud kolmandad osapooled on lepinguliselt kohustatud kaitsma teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust, vastavuses vastava seadusega.

Teie isikuandmetele saavad ligipääsu ka mis tahes rahvuslikud ja/või rahvusvahelised regulatiivsed, täideviivad või avalikõiguslikud asutused või kohus, või on neile võimalik andmeid üle kanda, kui me peame seda tegema vastavalt kehtivatele seadustele või määrustele või nende palvel.

Isikuandmeid, mida me teilt kogume, võidakse ka töödelda, neile ligi pääseda või neid säilitada Novartis’e asukohariigist erinevas riigis, mis ei pruugi tagada samal tasemel isikuandmete kaitset.

Kui me kanname teie isikuandmeid üle välistele ettevõtetele muudes jurisdiktsioonides, tagame me, et teie isikuandmeid kaitstakse (i) rakendades kohalike andmekaitse / privaatsuse seaduste järgi nõutavat kaitsetaset, mis on Novartis’ele kohased, (ii) käitudes vastavalt meie reeglitele ja standarditele ja (iii) mis puudutab Novartis’t asukohaga Euroopa Majanduspiirkonnas (st EL liikmesriigid pluss Island, Liechtenstein ja Norra – ehk „EMP“), välja arvatud juhul kui on näidatud teisiti, viies teie isikuandmeid üle ainult vastavalt standardsetele lepingulistele klauslitele, mis on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni poolt. Te võite küsida lisateavet seoses isikuandmete rahvusvahelise ülekandmisega ja saada koopia adekvaatsest kaitsest, mis on paika pandud, kasutades oma õigusi nii nagu on määratud allpool lõigus 6.

3. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Me oleme rakendanud sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, tagamaks teie isikuandmetele piisava ohutuse ja konfidentsiaalsuse taseme. Need meetmed arvestavad:

 1. kaasaegseima tehnoloogiaga
 2. selle rakendamise kuludega;
 3. andmete iseloomuga; ja
 4. töötlemise riskiga.

Selle eesmärk on kaitsta andmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või muutmise, juhusliku kadumise, loata avalikustamise või juurdepääsu ja muude ebaseaduslike töötlemisvormide vastu.

Veelgi enam, hallates teie isikuandmeid, täidame me järgmiseid kohustusi:

 • vastamaks ülalmainitud eesmärkidele kogume ja töötleme me ainult isikuandmeid, mis on adekvaatsed, asjassepuutuvad ega mitte liigsed;
 • me tagame, et teie isikuandmed jäävad ajakohaseks ja täpseks (viimase huvides võime me paluda teil kinnitada isikuandmeid, mida me teie kohta hoiame ning samuti olete oodatud meid spontaanselt informeerima alati, kui teie isiklikes asjaoludes esineb muutusi, nii et
 • me saame tagada, et teie isikuandmeid on hoitud ajakohastena); ja
 • andmetele saavad ligi ja neid töötlevad ainult asjakohased töötajad, ja selle eest vastutab üks meie esindajatest, kelle suhtes kehtib ametisaladuse või konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus.

4. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Me hoiame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik, et täita nende kogumise eesmärki või et täita seadusandlikke või regulatiivseid nõudeid.

Säilitamisperiood on 24 kuud pärast teie viimast vastava veebilehe või mobiilirakenduse kasutamist/külastust, välja arvatud juhul, kui selle Privaatsusteatise I osas on näidatud teisiti. Kui see periood lõpeb, eemaldatakse teie isikuandmed meie aktiivsetest süsteemidest.

5. Kuidas me kasutame küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid meie veebilehtedel ja mobiilirakendustel?

5.1. Küpsised

Küpsised on väiksed tekstifailid, mis saadetakse teie arvutisse, kui te külastate meie veebilehti või kasutate meie mobiilirakendusi. Me kasutame küpsiseid ülal sätestatud eesmärkidel ja vastavalt sellele Privaatsusteatisele.

Me ei kasuta küpsiseid, et jälgida üksikkülastajaid ega teie tuvastamiseks, vaid et saada kasulikke teadmisi selle kohta, kuidas meie veebilehte ja mobiilirakendusi kasutatakse, nii et me saaksime neid meie kasutajate jaoks jätkuvalt parandada. Küpsiste kaudu loodud isikuandmeid kogutakse pseudonüümi vormis, ja vastavalt teie õigustele, mis on sätestatud allpool, on teil õigus sellist andmetöötlust keelata.

Eeskätt võime me lisaks selle Privaatsusteatise I osas loetletud küpsistele kasutada ka järgmiseid tavaliste küpsiste tüüpe:

 • kasutajaliidese kohandamise küpsised (st küpsised, mis peavad meeles teie eelistusi);
 • autentivad küpsised (st küpsised, mis võimaldavad teil lahkuda ja uuesti meie veebilehtedele naasta, ilma et te peaksite end uuesti autentima);
 • videot mängivad küpsised (st küpsised, mis säilitavad andmeid, mida on vaja video või audiosisu ettemängimiseks ja teie eelistuste säilitamiseks);
 • esimese osapoole analüütilised küpsised (st küpsised, mis peavad meeles veebilehed, mida te külastasite ja mis annavad infot teie suhtlemise kohta nende veebilehtedega); ja
 • kolmanda osapoole analüütilised küpsised (st küpsised kolmanda osapoole hankijatelt, mis jälgivad meie veebilehe statistikat ja vastupidi).

Palun pange tähele, et te võite muuta oma veebibrauserit nii, et see teavitab teid, kui sellesse saadetakse küpsiseid. Kui te ei soovi küpsiseid saada, võite te nendest täielikult loobuda, aktiveerides vajalikud seaded oma veebibrauseris. Lõpuks võite te ka juba seadistatud küpsised kustutada.

Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas teie seadmes küpsiseid hallata, kasutage palun oma veebibrauseri Abi funktsiooni või külastage www.aboutcookies.org, mis sisaldab kokkuvõtlikku teavet selle kohta, kuidas seda teha paljudes erinevates veebibrauserites (link on ettevõtteväline).

5.2. Muud tehnoloogiad

Me võime oma veebilehtedel ja mobiilirakendustes kasutada ülal mainitud eesmärkidel teie isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks ka muid tehnoloogiaid, sh:

 • Interneti sildid ehk täägid (näiteks tegevussildid, ühe pikseliga GIF-id, selged GIF-id, nähtamatud GIF-id ja 1x1 GIF-id, mis on tehnoloogiad, mis võimaldavad meil jälgida kasutajate külastusi); ja
 • Adobe Flash tehnoloogia (sealhulgas Flash Local Shared Objects, välja arvatud juhul, kui te seadistate oma sätted teisiti).

6. Milliseid tehnilisi ja andmete ülekandega seotud andmeid me teie kohta kogume?

6.1. Tehniliste ja andmete ülekandega seotud andmete kategooriad

Lisaks mis tahes teabele, mida teie kohta kogutakse selle Privaatsusteatise I osa raames, võime me teie kohta koguda erinevat tüüpi standardseid tehnilisi ja andmete ülekandega seotud isikuandmeid sel ajal, kui te kasutate meie veebilehti ja mobiilirakendusi; need on vajalikud selleks, et tagada meie veebilehtede ja mobiilirakenduste õige toimimine, sealhulgas:

 • teave teie veebibrauseri ja seadme kohta (nt interneti teenusepakkuja domeen, veebibrauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem ja -platvorm, ekraani resolutsioon, seadme tootja ja mudel);
 • statistika, mis on seotud meie veebilehe ja meie mobiilirakenduse kasutamisega teie poolt (nt teave külastatud veebilehtede kohta, otsitud teave, meie veebilehel veedetud aeg);
 • kasutusandmed (st meie veebilehele ja mobiilirakendusele juurdepääsemise kuupäev ja kellaaeg, alla laaditud failid);
 • teie seadme asukoht sel ajal, kui te kasutate meie mobiilirakendust (välja arvatud juhul, kui te olete selle funktsiooni keelanud, muutes oma seadme seadeid); ja
 • üldisemalt mis tahes teave, mida te meile annate, kui te kasutate meie veebilehte ja mobiilirakendust.

6.2. Milleks me kogume tehnilist ja andmete ülekandega seotud teavet?

Me töötleme alati teie isikuandmeid spetsiifilisel eesmärgil ja töötleme vaid neid isikuandmeid, mis on selle eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Lisaks mis tahes põhjustele, mis on teile juba edastatud selle Privaatsusteatise I osas, töötleme me ka teie isikuandmeid, mis on kogutud sel ajal, kui te kasutate ühte meie veebilehtedest või mobiilirakendustest järgmistel standardsetel eesmärkidel:

 • meie kasutajate haldamine (nt registreerimine, konto haldamine, küsimustele vastamine ja tehnilise toe pakkumine);
 • meie veebilehe ja mobiilirakenduste haldamine ja parandamine (nt serveri probleemide diagnoosimine, liikluse optimeerimine, veebilehtede integreerimine ja optimeerimine, kus see on vajalik);
 • meie veebilehe ja mobiilirakenduste kasutuse mõõtmine (nt koostades statistikat liikluse kohta, kogudes teavet kasutajate käitumise ja nende poolt külastatavate veebilehtede kohta);
 • teie kasutuskogemuse parandamine ja personaliseerimine ning teie jaoks sisu kohandamine paremini (nt jättes meelde teie valikuid ja eelistusi, kasutades küpsiseid);
 • teile personaliseeritud asukohapõhiste teenuste ja sisu saatmine;
 • meie toodete ja teenuste kvaliteedi parandamine ning meie äritegevuste laiendamine;
 • pettuste, rikkumiste ja muude meie veebilehe ja mobiilirakenduse võimalike väärkasutuste jälgimine ja ennetamine;
 • vajaliku volitusega avalikõigusliku asutuse ametlikule taotlusele vastamine;
 • meie IT vahendite, sh taristu haldamine ja tegevuse järjepidevuse säilitamine;
 • ettevõtte majanduslike huvide säilitamine ja vastavuse ning aruandluse tagamine (näiteks meie reeglite ja kohalike seadusandlike nõuete täitmine, maksud ja mahaarvamised, väidetavate üleastumispettuste haldamine, auditite läbiviimine, õigustülide kaitsmine);
 • arhiveerimine ja arvestuse pidamine; ja
 • seaduste ja ametivõimude poolt kehtestatud mis tahes muud eesmärgid.

7. Mis on meie õigused ja kuidas te saate neid kasutada?

Te võite kasutada järgmisi õigusi seadusega ette nähtud tingimustel ja piirides:

 • õigus pääseda ligi teie isikuandmetele, mida me töötleme, ja kui te usute, et mis tahes teie kohta käiv teave on ebaõige, aegunud või puudulik, võimalus taotleda selle parandamist või uuendamist;
 • õigus taotleda teie isikuandmete kustutamist või seada piirang spetsiifilistele andmete töötluse kategooriatele;
 • õigus võtta oma nõusolek tagasi mis tahes ajal, ilma et see mõjutaks tagasivõtmise-eelse töötluse seaduslikkust;
 • õigus keelata teie isikuandmete töötlemine, kas üleni või osaliselt;
 • õigus taotleda selle portatiivsust, st õigus paluda teie poolt meile antud isikuandmeid teile tagastada või üle anda teie poolt valitud isikule struktuurses, sageli kasutatavas ja masinloetavas vormingus ilma meiepoolsete takistusteta ning vastavalt konfidentsiaalsuse kohustustele.

Siiski palun pange tähele, et teatud tingimustel võivad teie küpsiste vastuvõtmisest keeldumine või teie veebibrauseri seaded mõjutada teie veebilehe sirvimiskogemust ja takistada teid kasutamast meie veebilehtede või mobiilirakenduste teatud funktsioone.

Kui teil on küsimusi või te soovite kasutada ülaltoodud õigusi, võite saate e-kirja aadressil [email protected].

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, palun edastage oma taotlus aadressil [email protected] meie andmekaitse spetsialistile, kes uurib teie muret.

Igal juhul on teil lisaks ülaltoodud õigustele ka õigus esitada kaebus andmekaitseala pädevale ametiasutusele.

8. Kuidas teid teavitatakse muutustest meie Privaatsusteatises?

Teid teavitatakse ette kõigist selles Privaatsusteatises kirjeldatud teie isikuandmete töötlemist puudutavatest tulevastest muudatustest või lisamistest läbi individuaalse teatise, kasutades tavalisi kommunikatsioonikanaleid (nt e-posti teel), samuti veebilehtede või mobiilirakenduse kaudu (reklaamiribade, hüpikakende või teiste teavitusmehhanismide kaudu).

12/2023 BS2312040736