Aprill 2021

Need Reeglid ja Tingimused ("Reeglistik") kehtivad veebilehele – Teenus arstidele (The Service for Doctors) ("Teenus"), mille omanik on SIA Novartis Baltics Eesti Filiaal ("Novartis") registreeritud asukohaga Eestis (Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti). Nendes Reeglites ja Tingimustes viitavad terminid "meie" või "meid" Novartis’ele.

Teenust kasutades nõustute te Reeglites ja Tingimustes seatud reeglite ja tingimustega. Kui te ei nõustu nende reeglitega, lõpetage palun Teenuse kasutamine.

Sellel Veebilehel jagatud teabel on ainult informatiivne ja hariduslik eesmärk. Teenus võib sisaldada teavet seisundite ja ravi kohta. Veebilehel saadaolevat sisu ei tohi pidada meditsiinilisteks nõuanneteks ega soovitusteks, samuti ei saa seda kasutada mis tahes otsuste või tegevuste alusena. Nõuandeid tervise kohta saavad anda ainult kvalifitseeritud tervishoiutöötajad.

Kasutajad, kellel on õigus Teenust kasutada

See Teenus on ette nähtud meditsiinitöötajatele, kellel on luba väljastada ravimiretsepte, ja teatud osa Teenusest on saadaval kõigile Teenuse külastajatele. Edaspidi nendes Reeglites ja Tingimustes viitab termin „Kasutaja“ kõikidele isikutele, kes Teenust kasutavad. Kasutades seda osa Teenusest, mis on reserveeritud kasutamiseks ainult isikutele, kellel on õigus väljastada ravimiretsepte Eesti territooriumil, kinnitab Kasutaja, et ta omab selliseid õigusi.

Toote kättesaadavus

Novartis’e teenused sisaldavad teavet üleilmselt pakutavate toodete ja teenuste kohta, millest kõik ei pruugi olla saadaval igas asukohas. Sellel veebilehel olev viide Novartis’e tootele või teenusele ei tähenda, et selline toode või teenus on praegu või tulevikus kättesaadav teie elukohariigis.

Ajakohane teave

Novartis püüab Veebilehel saadaolevat teavet hoida ajakohasena, kuid ei saa garanteerida ega garanteeri selle täielikku asjakohasust, täielikkust ega õigeaegsust, kuna teave võib aja jooksul vananeda.

Juurdepääs Teenusele ja selle kasutamine

Kasutajal on õigus vabalt vaadata, alla laadida ja muul moel kasutada Veebilehel olevat sisu ainult tema enda mittetulunduslikuks kasutamiseks. Kasutaja on kohustatud säilitama ja näitama Teenuselt alla laaditud materjalides sisalduvat teavet autoriõiguste ja muude intellektuaalse omandi õiguste kohta. Veebilehel sisalduvaid materjale on ilma Novartis’e selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta keelatud kasutada mis tahes muul eesmärgil.

Novartis teeb kõik endast oleneva tagamaks püsiva ja katkematu juurdepääsu Teenusele, kuid ei garanteeri, et see on saadaval igal ajal. Novartis jätab endale õiguse tagasi võtta või muuta läbi Teenuse pakutavaid teenuseid.

Kaubamärgid/intellektuaalse omandi kaitse õigused

Eeldada tuleb (välja arvatud juhul, kui on näidatud teisiti), et kõik Veebilehel ilmnevad kaubamärgid on Novartis’e, selle tütarettevõtete, litsentsiandjate või ühisettevõtte partnerite kaubamärgid olenemata sellest, kas need on näidatud suures trükis või kaubamärgi sümbolina. Eeldada tuleb (välja arvatud juhul, kui on näidatud teisiti), et kogu Veebilehel saadaolev sisu on kaitstud autoriõigustega või et Novartis on saanud loa seda kasutada, ja selle kasutamine nõuab Novartis’e kirjalikku nõusolekut, välja arvatud nendes Reeglites ja Tingimustes kirjeldatud või Veebilehel avaldatud tekstis olevad juhud. Teenuse kasutamine teie poolt ei anna teile luba ega õigust Novartis’e grupi ettevõtete mis tahes intellektuaalse omandi õigustele (sh patendid, kaubamärgid ja autoriõigused). Kaubamärkide, autoriõiguste või muude materjalide, välja arvatud nende, mis on selgesõnaliselt nende Tingimustega lubatud, kasutamine või väärkasutamine on keelatud ja võib rikkuda autoriõigusi, kaubamärke või teisi intellektuaalse omandi seadusi.

Novartis ei järgi ega oma mingit seost Veebilehel olevate mis tahes kolmandate osapoolte kaubamärkidega. Kolmandate osapoolte kaubamärke kasutatakse vaid nende toodete ja teenuste, mida nende vastavad omanikud pakuvad, identifitseerimiseks; nende kasutamine ei vihja sponsorlusele ega heakskiidule Novartis’e poolt.

Lingid teistele veebilehtedele

Veebilehel võivad olla saadaval lingid, st hüperlingid teistele veebilehtedele. Novartis teeb mõistlikke jõupingutusi kontrollimaks muude Novartis’ele mittekuuluvate, aga Veebilehel saadaolevate linkide kaudu viidatavate veebilehtede sisu; samas on Kasutaja kohustuseks iga kord kontrollida veebilehe kasutustingimusi, sealhulgas eriti privaatsuspoliitika sisu ja veebilehe kasutustingimusi.

Teave, mille on andnud Teenuse kasutajad

Mis tahes teave või materjalid, mida saadetakse Teenuse kaudu (välja arvatud teave, mis on kaetud Teenuse Privaatsuspoliitikaga), sh küsimused, kommentaarid, ideed, oskusteave jne on mittekonfidentsiaalne teave ja seda käideldakse vastavalt. Novartis jätab endale õiguse kasutada vabalt, avalikustada või avaldada sellist teavet ilma piiranguteta, sh kaubanduslikel eesmärkidel, ilma et peaks teile sellega seoses maksma mingit kompensatsiooni või muid võlgnevusi.

Vastutus

Olenevalt tekitatud kahju tahtlikkusest, kasutab Kasutaja Veebilehte oma enda riisikol ja Novartis ei ole mingil juhul vastutav mis tahes kahjude eest, mis on tekkinud seoses ligipääsuga, kasutamisega või suutmatusega ligi pääseda või kasutada Teenust või mis tahes vigade või väljajätmistega selle sisus. Eelnev kehtib kahjude suhtes teie arvutile või muule varale, sh arvutiviirused või muud tehnoloogiliselt kahjulikud materjalid, mis võivad teie arvutit nakatada või muud teie varad, mille olete omandanud seoses selle Teenuse kasutamisega, sealhulgas sellelt mis tahes faile või muud sisu alla laadides.

Nende Reeglite rikkumise korral Kasutaja poolt jätab Novartis endale õiguse peatada või kustutada Kasutaja konto, mis on loodud Veebilehel.

Ligipääs teie kontole

Ligipääs mõnedele Teenuse osadele on piiratud ja nõuab Kasutaja ravimiretseptide väljastamise ja Veebilehel Kasutajakonto loomise õiguste tõendamist. Te vastutate täielikult teie kontol hoitava teabe, sealhulgas eeskätt teie sissepääsu parooli konfidentsiaalsuse säilitamise ja kõigi teie konto kaudu tehtavate tegevuste eest.

Ligipääs ülejäänud Teenusele on avatud kõigile Kasutajatele ega nõua konto loomist.

Tehnilised tingimused

Selleks et Veebilehte kasutada peab Kasutajal olema arvuti või muu seade (nt nutitelefon või tahvelarvuti), milles on veebibrauser, mis toetab veebilehtede Flash/Shockwave tehnoloogiaid, küpsiseid ja JavaScripti.

Teie Veebilehe kasutamiseks on vajalik ligipääs internetile. Internetiühenduse kulud kannab Kasutaja.

Spetsiifiliste riskide hulka, mis on seotud Veebilehe või teiste veebilehtede kasutamisega Kasutaja poolt kuulub nende kasutamine ilma kasutaja veebibrauseri dokumentatsioonis kirjeldatud turvaseadeteta. See kehtib eriti mehhanismide kohta, mis suurendavad veebibrauserite võimekust funktsioonidega, mis lähevad kaugemale kui HTML standard. Kui teie veebibrauseri turvaseaded ei ole õigesti seadistatud, saate te ka kinni pidada andmeid, mis on saadetud veebiserverisse või veebiserverist. Lisaks nõuab interneti kaudu pakutavate teenuste kasutamine põhiteabe esitamist Kasutaja seadme kohta, näiteks IP aadress, domeen, eelmise külastatud veebilehe aadress (juhul kui Kasutaja ühendus Teenusesse, valides vastava lingi), Kasutaja seadme operatsioonisüsteem jne.

Ebaseadusliku sisu edastamise keelamine saajale

Teenuse kasutamise jooksul kohustub Kasutaja tegutsema ainult vastava seaduse, sotsiaalse kooseksisteerimise põhimõtete ja heade tavade järgi.

Novartis kohustub eemaldama mis tahes sisu, mis on teadaolevalt muutunud ebaseaduslikuks.

Teil on keelatud pakkuda ebaseadusliku päritoluga materjale, eriti järgmiseid:

  • vulgaarset, rõvedat, labast, raskendavat või muul viisil vastuolulist sisu sisaldavad, samuti teie või teiste kohta isiklikku teavet avaldavad materjalid;
  • sisu, mis rikub või tõenäoliselt rikub mis tahes kolmanda osapoole isiklikke huvisid;
  • sisu, mis on ähvardav, hirmutav või vihkav;
  • kolmanda osapoole poolt saadud õigusi mis tahes viisil rikkuv, sealhulgas ilma piiranguteta kaubamärk, kaubamärk ja päritolunimetus, autoriõigusi rikkuv;
  • sisu, mis moodustab teatud tüüpi avaliku korra rikkumise või muu rikkumise, või mis sisaldab sisu, mis edendab, julgustab või pakub juhiseid mis tahes ebaseaduslikuks tegevuseks;
  • tarkvara, teavet või muid viiruseid, „Trooja hobuseid“, „lutikaid“ sisaldavat andmeid või muid kahjustavaid või hävitavaid elemente sisaldavad;
  • selgelt seksuaalse sisuga või muud sündsusetut sisu sisaldav.

Kaebuste protseduur

Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisega seotud mis tahes kaebused tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil [email protected]. Kaebus peab sisaldama andmeid, mis võimaldavad sellele vastata (nt e-posti aadress või postiaadress).

Kaebusega tegeletakse põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast selle saamist, ja kaebuse esitanud Kasutajat teavitatakse võetud seisukohast kirjalikult või elektrooniliselt.

Kõrvaltoimetest teatamine

See Teenus ei ole mõeldud teabe jagamiseks ravimpreparaatide kõrvaltoimete kohta. Kõrvaltoimest teatamiseks pöörduge palun Novartis’e Patsiendiohutuse Osakonna poole [email protected].

Määruste ja kohaldatava seaduse muudatused

Novartis jätab endale õiguse parandada, muuta, täiendada või eemaldada nende Reeglite ja Tingimuste osi oma äranägemisel mis tahes ajal. Teid teavitatakse kõigist edaspidistest muutustest või lisamistest nendesse Reeglitesse, kasutades meie tavalisi kommunikatsioonikanaleid, nt e-posti teel, samuti meie veebilehtede või mobiilirakenduse kaudu (reklaamiribade, hüpikakende või teiste teavitusmehhanismide kaudu).

Veebilehe kasutamise jätkamine teie poolt pärast Reeglite ja Tingimuste muutmist tähendab muutuste heakskiitmist teie poolt.

Veebilehe kasutamist puuduvatele küsimustele, samuti sellele Reeglistikule kehtivad Eesti seadusandluse sätted

11/2023 BS2312010259